Училищна документация

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за дейността на училището

Програма за за усвояване на книжовния български език

Годишен план на училището

Училищна програма за превенция за ранно отпадане от училище

Тематичен план на педагогическия съвет

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

Качествени показатели за оценяване на учениците от І клас