Училищна документация

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за дейността на училището

Програма за за усвояване на книжовния български език

Планпрограма за действие за 2021 година по БДП

Годишен план на училището

Училищна програма за превенция за ранно отпадане от училище

Тематичен план на педагогическия съвет

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

Качествени показатели за оценяване на учениците от І клас