Училищна документация

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за дейността на училището

Система за награждаване на ученици, учители, родители и партньори

План за контролната дейност на директора

План за квалификационната дейност

Годишен план за дейността на училището

Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба
на наркотични вещества в училище

Програма за повишаване качеството на образованието

Програма за за усвояване на книжовния български език

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

План за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за подкрепа на личностно развитие

Правилник за дейността на ученическия съвет

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Форми на обучение

Качествени показатели за оценяване на учениците от І, II и III клас

Училищен учебен план за Іa клас

Училищен учебен план за Іб клас

Училищен учебен план за Ів клас

Училищен учебен план за ІІа клас

Училищен учебен план за ІІб клас

Училищен учебен план за ІІв клас

Училищен учебен план за ІIІа клас

Училищен учебен план за ІIІб клас

Училищен учебен план за ІIІв клас

Училищен учебен план за ІVа клас

Училищен учебен план за ІVб клас

Училищен учебен план за Vа клас

Училищен учебен план за Vб клас

Училищен учебен план за VІа клас

Училищен учебен план за VІб клас

Училищен учебен план за VІІа клас

Училищен учебен план за VІІб клас

Училищен учебен план за VIІІ а клас

Училищен учебен план за VIІІ б клас

Училищен учебен план за ІX а клас

Училищен учебен план за Xа клас