Училищна документация

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за дейността на училището

Система за награждаване на ученици, учители, родители и партьори

План за контролната дейност на директора

План за квалификационната дейност

Годишен план на училището

Програма за повишаване качеството на образованието

Програма за за усвояване на книжовния български език

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за подкрепа на личностно развитие

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Форми на обучение

Качествени показатели за оценяване на учениците от І, II и III клас

Училищен учебен план за І клас

Училищен учебен план за ІІ клас

Училищен учебен план за ІIІ клас

Училищен учебен план за ІV клас

Училищен учебен план за V клас

Училищен учебен план за VІ клас

Училищен учебен план за VІІ клас

Училищен учебен план за VIІІ клас