За нас

СУ „Йордан Йовков” Бургас – 41 години професионализъм за децата на к-с „Изгрев”

В СУ „Йордан Йовков“ – Бургас се обучават и възпитават предимно ученици от комплекс „Изгрев“ на гр.Бургас. Училището е основано през 1979 година и тази година ще отбележи 40 години от основаването си. Педагогическите специалисти са квалифицирани, притежават дигитални компетентности, прилагат иновативни методи на обучение, работа в екипи, търсят практическо прилагане на знанията на учениците в житейски ситуации.
От 2018/2019 учебна година е утвърдено за иновативно училище на МОН, за следващите 3 учебни години. Иновациите са в методите на преподаване по природни науки в начален етап, чрез прилагане на ИКТ технологии. Предстои разширяване обхвата на иновациите и в прогимназиален етап.
Обучението на учениците е в дневна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна форма. Учениците учат на едносменен режим, само І учебна смяна от 08.00 до 13.00 часа. Прилага се целодневна форма на обучение за учениците от І-VII клас, с безплатна занималня от 13.30 ч. до 17.00 ч. за начален етап и от 13.30 до 17.50 часа-за прогимназиален етап. Учениците в гимназиален етап са само в самостоятелна форма на обучение.
Училището разполага с модерна материална база, във всички класни стаи и учебни кабинети има мултимедия, за ежедневно прилагане на електронно учебно съдържание в образователно-възпитателния процес. За обучение по информационни технологии имаме 2 компютърни кабинета, кабелен и безжичен интернет в сградата. Прилага се електронен дневник. Разполагаме със специализирани кабинети по общообразователните предмети, 2 игротеки за занимания по интереси, 2 ресурсни кабинета, библиотека с 10 000 книги, физкултурен салон, актова зала за тържества, медицински кабинет.
Предлагат се безплатни занимания по интереси в областта на природните науки, технологиите, изобразителното изкуство, спорта. Работи се по проекти и програми на МОН.
Много от учениците на СУ „Йордан Йовков” са носители на престижни награди от регионални, национални и международни конкурси и състезания в науката , изкуствата и спорта.
На децата от начален етап се предоставят безплатно: подкрепителна закуска, финансирана от МОН, мляко и млечни произведения, сезонни плодове и зеленчуци по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” на ДФ „Земеделие”.
В модерния училищен стол на място ежедневно се приготвя обедно хранене и се прилага електронната система „Училищен стол”. Учениците имат възможност да избират от няколко менюта.