НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ“