Осми клас

Утрешната реализация зависи от днешния избор.

 

 

 

СУ „Йордан Йовков“ – Бургас обявява прием през учебната 2024/2025 година на две паралелки в VIII клас в областта на професионалното образование  (виж брошура).

Специалност „Търговия“ – код 3451202
Професия „Икономист“ – код 345120

с подкрепата на
Търговско-индустриална камара
и Бургаска търговско-промишлена палата

Специалността Ви дава възможност за:

 • обучение чрез работа (дуално обучение – перспектива за успешна кариера);
 • трета степен на професионална квалификация, със засилено изучаване на английски език;
 • знания в областта на икономиката, правото, бизнес комуникации, маркетинг, разработване на бизнес проекти;
 • платен стаж в XI и XII клас със сключен трудов договор;
 • реализация във всички отрасли на икономиката.

Специалност „Съдебна администрация“ – код 3460401
Професия „Съдебен служител“- код 346040

подкрепена от Бургаски окръжен и районен съд
и Окръжна прокуратура

Специалността Ви дава възможност да придобиете:

 • трета степен на професионална квалификация, с интензивно изучаване на чужд език – 18 часа седмично със срок на обучение 5 години
 • Европейско приложение на дипломата – валидно на територията на целия Европейски съюз;
 • знания за основи на административно, гражданско, наказателно и европейско право и процес;
 • знания в областта на счетоводството, публичните финанси и статистиката;
 • стаж в съдебни институции – Окръжен и Районен съд, нотариус, Окръжна прокуратура, Агенция по вписванията. След завършване ще можете да работите в съдебната и държавна администрация.
 • ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КРИМИНАЛИСТИКАТА.

Балообразуването и за двете паралелки се формира от:

 • НВО — точките от теста по БЕЛ х3
 • НВО — точките от теста по математика х1
 • Оценките по БЕЛ и История и цивилизации, приравнени в точки от Свидетелството за основно образование

 

Срокове за кандидатстване:

Етапи на класиране

Вид дейност Срок
дата

час

I

Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 – 10 юли 2024 г.

8:00 – 18:00

  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12 юли 2024 г.

  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

15 – 17 юли 2024 г.

8:00 – 18:00

II

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19 юли 2024 г.

  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

22 – 24 юли 2024 г.

8:00 – 17:00

  Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.

25 юли 2024 г.

III

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране.

26 и 29 юли 2024 г.

8:00 – 17:00

  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

  Записване на приетите ученици на трети етап от класиране.

31 юли и 01 август 2024 г.

8:00 – 17:00

  Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.

до 02 август 2024 г.

IV

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране.

05 и 06 август 2024 г.

8:00 – 17:00

  Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране.

до 07 август 2024 г. вкл.

  Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.

08 – 09 август 2024 г.

8:00 – 17:00

  Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

до 12 август 2024 г. вкл.

  Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап.

Определя се от директора
до 11 септември 2024 г.