Получаване от учениците на документи за завършен клас/етап за учебната 2920/2021 г.