Профил на купувача

В МОМЕНТА НЯМА ПРОЦЕДУРИ В ТОЗИ СТАТУС !


Вътрешни правила за реда за провеждане на процедури за обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки
Информация за необходимостта от извършване на строителство, доставки на стоки и/или предоставяне на услуги

Контролен лист за движение на документите от досието на обществена поръчка

План-график

Приложение 1, Приложение 2

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Предложение за доставка на продуктите
Заповед за определяне на заявител по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“